Tuesday, May 19, 2015

1 Down

Guess who lost his first tooth last night?
Not in kindergarten and almost not in first grade.  I am really happy that thing fell out (er, pulled out by dad) before school was out so he can show his friends.
Look at that cute Burton tooth.  The other kids inherited Westersund sized teeth which the Tooth Fairy might find difficult to haul off with her dainty wings.


2 comments:

Unknown said...

Yay for Blake. the rest of the teeth will soon follow...the tooth fairy might need a part time job! We love you Blake!
Papa Tom and Grammie

Unknown said...

Nhiều người thắc mắc rằng chức vụ ceo là gì và có phải chức vụ này rất quan trọng phải không, nhà cung ứng là gì và chuỗi cung ứng có liên quan gì với nhau hay không, barista là nghề gì gì và nó khác với nghề batender ra sao và có ưu điểm là gì, cỏ 4 lá mọc ở đâu vì nghe rất nhiều người nói cho nhau loại cỏ này rất hiếm và nó mang may mắn đến cho người tìm được nó